ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

     
 

 Psunai

 
 

พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์

 
 

ผบ.นสศ.

 

 

 

 

เสธ.นสศ.1

ภมพฒน 

Puvadol 

พล.ต.อรรถพร เป้าประจักษ์

พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง

 พล.ต.ภูวดล พลนาค

รอง ผบ.นสศ.

รอง ผบ.นสศ.

รอง ผบ.นสศ.

 

   

 

Chetta 

 

 

พล.ต.เชษฐา ตรงดี

 

 

เสธ.นสศ.

 

 

 

 

พ.อ.ดนย จนทรเวศ 

Ppaitoon 

พ.อ.ปรญญา  

พ.อ.ดนัย จันทนะเวส

พ.อ.ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์ 

 พ.อ.ปริญญา วีระเดชชูชีพ

รอง เสธ.นสศ.

รอง เสธ.นสศ.

รอง เสธ.นสศ.

 

 

 

 Komkrit

Thaweesak 

narongrit 

พ.อ.คมกฤช แย้มกลิ่น

พ.อ.ทวีศักดิ์ มณีวงศ์

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ

ผอ.กกพ.นสศ.

ผอ.กขว.นสศ.

ผอ.กยก.นสศ.

 

 

 

 Pornthep

Sombut 

 woraphol

พ.อ.พรเทพ ยังรักษา

พ.อ.สมบัติ เงสันเที๊ยะ

พ.อ.วรพล สุรสังกาศ

ผอ.กกบ.นสศ.

ผอ.กกร.นสศ.

ผอ.กปช.นสศ.

Go to top