บทความล่าสุด

การฝึกอบรมเครือข่ายผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตฯ นสศ.ประจำปี 2559

 

IMG 3165

การฝึกอบรมเครือข่ายผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษประจำปี ๒๕๕๙ ทำการฝึกอบรม จำนวน ๒ วัน ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม : เพื่อเป็นการฝึกทบทวนและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินงานตามนโยบายและโครงสร้างการปฏิบัติงานในปัจจุบันทิศทางและแนวโน้มของสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเป้าหมายและวิธีการดำเนินการ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการที่ถูกต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและขยายผลที่หน่วยต่อไปได้

IMG 3163

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจำนวน ๕๐ นาย (น.๒๐,ส.๓๐) โดยจัดจาก หน่วยต่างๆ  ดังนี้

บก.นสศ.  จำนวน ๔ นาย  / พล.รพศ.๑ และ นขต. จำนวน ๑๘ นาย/ ศสพ.และ นขต.  จำนวน  ๙ นาย / พัน.ปจว.จำนวน ๑๑ นาย/ และ ส.พัน.๓๕  จำนวน ๘ นาย 

 

IMG 3453

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top