บทความล่าสุด

หลักฐานที่ใช้ในแนบการเบิกเงิน ค่าเล่าเรียน และ ค่ารักษาพยาบาล

 

  การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้มีสิทธิต้องแนบเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้งในการเบิกเงิน เพื่อให้แผนกการเงินได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนวางฎีกาเบิกเงินไปยังหน่วยเบิกคลัง

รายละเอียดตามลิงค์ PDF ทีแนบ

 

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top