บทความล่าสุด

ราคากลาง สป.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

       original-1409668148965  พธ.ทบ.  แจ้งกำหนดราคากลาง สป.๓ สาย พธ. เพื่อให้การจัดทำประมาณการความต้องการงบประมาณค่าจัดหา สป.๓ สำหรับเสนอความต้องการงบประมาณแผนงานระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วงต่างๆ ใน ทบ. มีคสามเหมาะสมกับราคาจัดหาจริงในปัจจุบัน ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบส่งกำลัง สรุปรายการสำคัญดังนี้.-

        ๑.      น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน ๙๕            ราคา  ๒๖  บาท/ลิตร

        ๒.      น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน ๙๑            ราคา  ๒๕  บาท/ลิตร

        ๓.      น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา                  ราคา  ๒๓  บาท/ลิตร

        ๔.      น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JP 8)        ราคา  ๓๓  บาท/ลิตรdownload

 

 

 

 

 

วันฉัตรมงคล ปี 2559

 เมื่อ  ๕ พ.ค.๕๙  พล.ต.อุดมศักดิ์  บัวพรหมมาตร์ เสธ.นสศ. ผู้แทน ผบ.นสศ. พร้อมด้วยข้าราชการ

ทั้งภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จว.ลพบุรี

การยื่นภาษีเงินได้ประจำปี ของกำลังพล บก.นสศ.

ดาวนโหลด
 

ข่าวดี ยื่นภาษีสะดวก กับการเงิน นสศ.

กำลังพล บก.นสศ. ทุกนายต้องยื่นภาษีเงินได้ประจำปีแม้เงินได้กำลังพลบางนายยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแต่ก็ต้องยื่นภาษีต่อสรรพากร เอกสารที่ต้องเตรียมในการเสียภาษีเงินประจำปีมีอะไรบ้างจะติดต่อรับได้ที่ไหนบ้าง ดังนี้.-

                1. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินได้ทั้งปี)                                ติดต่อรับได้ที่ ผกง.นสศ.

                2. ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.(สำหรับสมาชิก กบข.)                      ติดต่อรับได้ที่ ผกง.นสศ.     

                3. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91                                                                       ติดต่อรับได้ที่ ผกง.นสศ.

                การยื่นภาษีเงินได้บุคลธรรมดา สามารถยื่นได้  2  ช่องทาง ดังนี้.-

                1. ยื่นสรรพากร ลพบุรี

                2. ยื่นผ่านอิเตอร์เน็ต

                มีอะไรบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ดังต่อไปนี้.-

รายการที่นำมาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษี

      เงื่อนไขในการนำมาลดหย่อนภาษี    

ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้

30,000 บาท

ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรส

30,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันชีวิต

ไม่เกิน 100,000 บาท
 **ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ไม่เกิน 200,000 บาท

 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
 **ซึ่งบิดา-มารดาต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และไม่กำหนดอายุขั้นต่ำ

ค่าลดหย่อนสำหรับบุตร

บุตรที่ไม่ศึกษา/และศึกษาต่างประเทศ  คนละ 15,000 บาท

และ  บุตรที่ศึกษาในประเทศ คนละ 17,000 บาท

 **รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน และบุตรต้องอายุไม่เกิน 25 ปี 

ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

 คนละ 30,000 บาท 

 **ซึ่งบิดา-มารดา ต้องมีอายุ 60 ปี  ต้องมีรายได้ในปีขอลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท 

ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ
หรือ คนทุพพลภาพ

คนละ 60,000 บาท

 **ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ไม่เกิน 500,000 บาท
 **หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ไม่เกิน 500,000 บาท
 **หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 ไม่เกิน 500,000 บาท
 **หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ 

 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย  

ไม่เกิน 100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง

ซื้อสินค้า หรือใช้บริการภายในประเทศ

ไม่เกิน 15,000 บาท

**ต้องเป็นเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า ชำระค่าบริการ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น 

ค่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ไม่เกิน 15,000 บาท

 เงินบริจาค

หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ 

 

 

อัตราภาษีเงินได้บุคลธรรมดา

0 – 150,000                             ยกเว้น                    

เกิน         150,000 – 300,000                  5%                                         เสียภาษี                   7,500                                  สะสม      7,500

เกิน         300,000 – 500,000                  10%                                      เสียภาษี                   20,000                                สะสม      27,5000

เกิน         500,000 – 750,000                  15%                                      เสียภาษี                   37,500                                สะสม      65,000

เกิน         750,000 – 1,000,000               20%                                      เสียภาษี                   50,000                                สะสม      115,000

เกิน         1,000,000 – 2,000,000            25%                                      เสียภาษี                   250,000                              สะสม      365,000

เกิน         2,000,000 – 4,000,000            30%                                      เสียภาษี                   600,000                             สะสม      965,000

เกิน         4,000,000  ขึ้นไป                    35%                                       เสียภาษี                 965,000 + ภาษีที่ต้องเสียเกิน 4,000k

ตัวอย่าง

ร.อ. วินัยฯ มีเงินได้ทั้งปี 402,720.-บาท สถานะโสด คำนวณภาษีเงินได้ดังนี้

หักค่าใช้จ่าย (40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000.- บาท)   เท่ากับ 60,000.-

ลดหย่อนส่วนตัว 30,000.-

รายได้สุทธิก่อนเสียภาษี  312,720.-บาท

150,000.- แรก ยกเว้น และเหลือ 162,720.-บาท (เกินจาก 150,000) อัตราการเสียภาษี 5%  = 7,500.-บาท

เหลือ 12,720.-บาท (ส่วนที่เกินจาก 300,000.-บาท) อัตราการเสียภาษี 10% = 1,272.-บาท

รวมเสียภาษี 7,500+1,272 = 8,722.-บาท

***เมื่อคำนวณภาษีเรียบร้อยและกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 สามารถยื่นภาษีเงินได้บุคลธรรมดา สามารถยื่นได้ช่วงประมาณ เดือน ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ผกง.นสศ. โทร.ทบ.36744

 

 

 

Page 4 of 9

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top