thanasak12

พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
         ผบ.นสศ.

Login Form

นโยบายด้านการศึกษาของ ผบ.ทบ.

นโยบายเฉพาะ
ด้านกำลังพล
ฯลฯ


๔. ด้านการศึกษา ยึดถือนโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ. ทั้งการศึกษาตามแนวทางรับราชการและการศึกษานอกระบบ ให้มีหลักเกณฑ์ ระยะเวลาที่เหมาะสม และมีความต่อเนื่อง เพิ่มเติมด้วยหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ทันกับวิทยาการสมัยใหม่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรทางทหารทุกระดับจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ทางทหาร มิใช่มุ่งความรู้เพียงอย่าเดียว เพื่อสังคมที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาด้านหลักสูตรการศึกษาการคัดเลือกครู – อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสง่างาม น่าเชื่อถือ และวิทยาฐานะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการเพิ่มทุนการศึกษาในทุกระดับด้วยการสอบชิงทุน และเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอกที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พัฒนาห้องเรียน ที่พัก ให้ถูกสุขลักษณะ มีความสวยงาม สะดวกสบาย และมีความสง่างาม ทั้งสถาบันทางทหาร และ รร.ทบ.อุปถัมภ์ ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันสอดแทรกการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของกำลังพลในทุกระดับในหลักสูตรการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง มีหลักเกณฑ์และระดับที่เหมาะสม วัดผลได้ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย คิดค้น และพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ.
๕. การพัฒนากำลังพล ยึดถือแผนพัฒนา ทบ. ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และนโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ โดยส่งเสริมให้กำลังพลมีการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งทางทหารและพลเรือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้มีความรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยและ/หรือมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลและครอบครัว ได้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลากหลายสาขา โดยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าบุคคลทั่วไป รวมทั้งการการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การศึกษาของ ทบ. ให้เป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการศึกษาให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๖. พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในสถาบันหลัก (รร.นส.ทบ., รร.นส.เหล่า/สายวิทยาการ และรร.จปร.) โดยพิจารณาร่วมมือกับสถาบันหรือบุคลากรทางการศึกษาภายนอก ปลูกฝังจิตสำนึกของกำลังพลที่จบการศึกษาจาก รร.นส.ฯ และ รร.จปร. ให้มีสัญชาติญาณในการรบ (Willing to fight) คำนึงถึงการเอาตัวรอด และความอยู่รอดในสนามรบ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีไหวพริบปฏิญาณที่ดี