thanasak12

พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
         ผบ.นสศ.

สรุปย่อแนวทางทางการวิเคราะห์ข่าว

หลักพื้นฐานการวิเคราะห์ข่าว                                         โดย พ.ท.สมบัติ  สิงห์โยธิน  กขว.นสศ.

วัตถุประสงค์   - เพื่อการแจ้งเตือน  - เพื่อการอธิบายเหตุการณ์  -  เพื่อการแก้ปัญหาข่าวกรอง 

องค์ประกอบการวิเคราะห์ข่าว - การกำหนดข้อเท็จจริง/-การคาดการณ์/แนวโน้มสถานการณ์/-ประเมินผลกระทบ 

การกำหนดข้อเท็จจริง(Establish Facts) การมีข้อเท็จจริงตรวจสอบความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ้างข้อเท็จจริง

ที่คลาดเคลื่อน มีผลต่อความน่าเชื่อของรายงานข่าวที่ส่งไปยัง ผบช. 

การคาดคะเนแนวโน้มสถานการณ์(Anticipate Trends) คือการคาดการณ์ไปข้างหน้า ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะกระทบต่อภารกิจหน่วย/ผลประโยชน์ชาติ

การประเมินผลกระทบ(Assess Implications) เป็นการเชื่อมโยงผลของเหตุการณ์ที่จะเกิดว่าจะมีผลต่อนโยบาย แผนงานของ ผบช.อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ ผบช.แก้ไขปัญหา  หรือเผชิญกับเหตุการณ์ นั้น 

การวิเคราะห์ข่าวการคิดเชิงวิเคราะห์มีความสำคัญเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ข่าว/ผบช.(Customer)จะเห็นคุณค่านักวิเคราะห์ข่าวว่าแตกต่างจาก จนท.รวบรวมข่าวสารหรือสื่อมวลชนเพียงใด   สำหรับขั้นตอนการคิดเริ่มจาก         

        ขั้นที่ ๑ - การค้นคว้า (Research) ต้องคุ้นเคยกับข้อมูล / รู้จักแหล่งข่าว/ความน่าเชื่อถือ  / แยกข้อมูล – อะไรรู้แล้ว - อะไรยังไม่รู้

        ขั้นที ๒ - การวิเคราะห์(Analysis) แปลงข่าวสารที่มากให้เป็นข่าวกรองเพื่อใช้ประโยชน์

        ต้องสรุปในรูป – แนวโน้มสถานการณ์ (Trend )- พฤติกรรมที่มีรูปแบบ(Pattern)ของเป้าหมาย  - ความเปลี่ยนแปลง(Change)ที่อาจเกิดขึ้น - พัฒนาคำตอบให้ได้ผลในเชิงวิเคราะห์ – การคาดคะเนจากข้อมูล/ความรู้/ประสบการณ์ที่เรามี โดยการมองออกไปให้ไกล  ต้องกำหนดความไม่แน่นอน (อาจ,อาจจะ,อาจเป็นไปได้) 

องค์ประกอบการวิเคราะห์ ข้อสันนิษฐาน(Assumption)หมายถึงความคิดเห็นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ              ข้อวินิจฉัย/ข้อพิจารณา(Judgment)เป็นผลจากการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจาก ข้อเท็จจริงที่มี ฐานข่าวประวัติ/ภูมิหลัง   ข้อสรุป(Conclusion)เป็นการนำผลจากการวินิจฉัย รวมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (So what) 

ข้อพึงระวัง จงหลีกเลี่ยงการตั้งข้อสันนิษฐานที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้น     เพราะอาจนำไปสู่ผลสรุปที่ผิดพลาด 

*ปัญหาการวิเคราะห์ข่าว  ดังนี้ ; - การมีอคติ  - การถูกกีดกันจากเป้าหมาย – การลวง – การปล่อยข่าวกึ่งจริงกึ่งลวง          – การพยายามโน้มน้าวหรือชี้นำความนึกคิด*

ระบบในการวิเคราะห์(Analytical Method)มีหลายรูปแบบดังนี้ - การเปรียบเทียบ (Analogies)-การพรรณนารูปร่างลักษณะ(Morpology) – ข้อมุลสถิติ (Statistics)- การจดบันทึกแบบMind Mapการระดมความคิด (Brain Storming)- การตั้งสมมุติฐานแบบCompeting Hypothesis - การวิเคราะห์ผู้ได้ประโยชน์(Stake Holder) –  การผลิตScenario Generation  - การวิเคราะห์รูปแบบ (Pattern analysis) – การวิเคราะห์Link Analysis – การคิดแบบ 6 Thinking Hats – ทฤษฎีความน่าจะเป็น Probability – การใช้แผนผัง (Charting) – การคาดเดา (Divination)

การพิจารณาห้วงในการนำเสนอ ปกติ ผบช.มีเวลาจำกัด  การนำเสนอข่าว*ควรพิจารณาถึงความสำคัญ/ความเร่งด่วน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางพิจารณาความเหมาะสมเรียกว่าTHRESHOLD (การชั่ง นน มีค่า/ไม่มีคุณค่า) 

THRESHOLD – ข่าวเกี่ยวพันหรือมีผลต่อสถานการณ์เฉพาะหน้า ในทัศนะ ผบช.หรือไม่

                   – ข่าวมีส่วนแจ้งเตือน ผบช. /ผบ.หน่วย ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดหรือไม่  -  ถ้าไม่ทั้ง ๒หัวข้อ อาจเก็บ/ทิ้งข่าว  การรอจังหวะ (HOOK) การรอโอกาสเหมาะสมในการรายงาน เมื่อเห็นว่า ข่าวมีความสำคัญแต่ยังไม่สำคัญยิ่งยวด ในขณะนี้   ข้อสรุป  *การนำเรียน ผบช.ที่มีเวลาจำกัด ควรผ่านการพิจารณาทั้ง THRESHOLD และ HOOK เพื่อป้องกัน ไม่ให้ ผบช.เห็นว่าข่าวของหน่วยไม่สำคัญและมองข้ามข่าวของหน่วยตลอดไป

           * นักวิเคราะห์ควรต้องทราบความต้องการของ ผบช.ว่ากำลังสนใจเรื่องใดในขณะนี้ เรื่องใด ผบช.ทราบแล้ว เรื่องใดยังไม่ทราบ หรือ ผบช.ต้องการทำอะไรในอนาคอันใกล้

หน้าที่นักวิเคราะห์ - รายงานข่าวสารสำคัญให้ ผบช.ทราบ  - แจ้งเตือนว่าอะไรจะเกิดขึ้น - แก้ปัญหาข่าวกรอง  

กระบวนการวิเคราะห์เฉพาะเรื่องประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนดังนี้ ๑.)แยกให้ได้ว่าเป็นเรื่องใด/ประเด็นใด ๒.)ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๓.)การวินิจฉัย/พิจารณา ๔.)การวิเคราะห์ ๕.)ผลผลิต/เอกสารวิเคราะห์ ๖.)โอกาสผิดพลาด ๗.)มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง    ขั้นที่ ๑. แยกให้ได้ว่าเป็นเรื่องใด/ประเด็นใด เช่น การเมือง   เศรษฐกิจ สังคมฯ ขั้นที่ ๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีอยู่เพียงใด ความน่าเชื่อถือ/แหล่งที่มา  ขั้นที่ ๓ การวินิจฉัย/การพิจารณา นักวิเคราะห์จะประเมินความน่าเชื่อถือ ข่าวสารที่มีมาก ก่อนกลั่น ให้เป็นข่าวกรองที่มีคุณค่าต่อการใช้ ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ควรตอบคำถาม ๓ ประการคือ- อะไรใหม่/อะไรข่าวสำคัญ – ในฐานะนักวิเคราะห์จะเพิ่มอะไรได้บ้าง จากความรู้/ประสบการณ์/ฐานข่าวที่มี – มีคำอธิบายในแง่มุมอื่น? (ควรช่างสงสัย/สังเกต/คิดนอกกรอบที่คุ้นเคย/เพื่อหาคำตอบที่อาจซ่อนอยู่) ขั้นที่ ๕ ผลผลิตงานเอกสารจากการวิเคราะห์ เพื่อเสนอให้ ผบช. ต้องคำนึงถึง – รูปแบบตาม รปจ.– เวลา – ขั้นที่ ๖  โอกาสผิดพลาด อาจ อาจจะฯ ขั้นที่ ๗ มีการปฏิบัติอย่างต่อเนือง หลังจากที่รายงานข่าวกรองไปแล้วที่ควรทำคือ- ส่ง หขส.ข้อมูลที่ยังไม่รู้ –ศึกษาเพิ่มเติมให้ชำนาญมากขึ้น  -  การขอความรู้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง  วิธีกำหนดความคิดในการวิเคราะห์ (RoadMap For Analysis )  ๑.-แยกข่าวสารที่มีทั้งหมดเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ ๒.-ใช้เครื่องมือรวบรวมข่าวสารเช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิ และสถิติ มาช่วยพิจารณาข้อมูล/ข่าวสารที่ได้รับ  เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ เชื่อมโยง ความถี่ เงื่อนไข ตัวแปรฯ  ๓.-นำข่าวสารมากำหนดสิ่งที่รู้/สิ่งที่ยังไม่รู้  โดยพิจารณากับฐานข่าว ข้อมูล ด้วยความคิด/วิจารณยาน ประสบการณ์ผู้วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบแนวโน้มการเปลื่ยนแปลง ๔.-นำข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ ตามหาข้อเท็จจริงและสิ่งที่ยังไม่รู้ เพื่อพิจารณาแก้หาข่าวกรอง       ๕.- *พยายามเน้นเรื่องที่ทราบอยู่แล้วเป็นแนวทางการวิเคราะห์  คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดในอนาคต  โดยพิจารณาจากข่าวที่ทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้ว กำหนดตัวแปร สิ่งแวดล้อม อิทธิพลต่อเหตุการณ์ เพื่อสรุปแนวโน้มการเปลื่ยนแปลง

ทีมงานวิเคราะห์ข่าว กล่าวทั่วไป - งานด้านการข่าวกรอง เน้นปฏิบัติงานเป็นบุคคล มากกว่าปฏิบัติเป็นทีมงาน -- การจัดตั้งทีมงานเพื่อการวิเคราะห์ข่าวยังมีความจำเป็นที่จะช่วยให้การวิเคราะห์เกิดผลสูงสุด – แต่ละทีมประกอบด้วยบุคคลที่มีลักษณะ/ขีดความสามารถ  ความคิดเห็น  วิธีการปฏิบัติแตกต่าง  ต้องผสมผสานคุณลักษณะ/ความสามารถแต่ละบุคคลให้เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ช่าว – มีเป้าหมาย (Objective ) เป็นผู้ที่มองพื้นฐานของเป้าหมายที่เป็นจริง – อ่อนตัว(Flexible) ต่อภารกิจหรืองานที่เปลื่ยนไป– เป็นผู้อยากรู้อยากเห็น ( keener ) ต้องเป็นผู้ชอบซักถามอย่างมีเหตุผล– มองการณ์ไกล (Perceptive ) ต้องมีความสามารถคาดการณ์หรืออนุมานว่าอะไรจะเกิดขึ้น – ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ( ) ต้องพยายามหาข้อมูลมาประกอบเพื่อให้ได้คำตอบว่า ทำไม และจะเชื่อถือข่าวสารนั้นได้เพียงใด – มีขวัญและกล้าหาญ (Moral Courage ) ต้องกล้าพูดความจริงต่อ ผบช.