ฝิ่น/ยาเสพติดกับปัญหาการสู้รบในเมียนมาร์

Category: ความรู้ทั่วไป
Published on Thursday, 30 May 2013 05:55
Written by sombat
Hits: 1567

ปัญหายาเสพติด/ฝิ่นและการสู้รบในเมียนมาร์                  โดย พ.ท.สมบัติ  สิงห์โยธิน  กขว.นสศ.

           ความเป็นมา : ฝิ่นได้เข้ามามีบทบาทในจีนช่วงสงครามฝิ่นปี ๒๓๘๒  โดยบริษัทบริติชอิสต์อินเดีย ของอังกฤษต้องการหาเส้นทางส่งฝิ่นจากอ่าวเบงกอลเข้าไปยังตอนใต้ของจีน   รวมทั้งสนับสนุนให้ชาวจีนพื้นเมืองปลูกฝิ่นเพื่อการค้า  การปลูกฝิ่นได้ขยายจากจีนตอนใต้เข้าสู่พื้นที่เขตว้าในรัฐฉาน    หลังจากอังกฤษชนะพม่าในปี ๒๔๒๙ ได้สนับสนุนให้ชาวว้าปลูกฝิ่นในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจ        ปัจจุบันชาวว้าส่วนใหญ่จึงเกือบไม่รู้จักการปลูกพืชชนิดอื่นนอกจากฝิ่น พื้นที่การปลูกฝิ่นได้ขยายมากขึ้นในพื้นที่รัฐฉาน   โดยเฉพาะเขตฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาละวินทั่วไปจนถึงพื้นที่เขตว้าตอนใต้ ตรงข้าม จว.ช.ร.- จว.ช.ม.- จว.ม.ส.  ก่อนการได้รับเอกราชจากอังกฤษ ชนกลุ่มน้อยได้ทำสัญญาปางโหลงกับนายพลอ่องซานผู้แทนรัฐบาลพม่า(บิดานางอ่องซาน ซูจี) โดยชนกลุ่มน้อยต้องรวมกันในรูปสหภาพพม่าก่อน ๑๐ ปี จากนั้นหากต้องการแยกเป็นอิสระได้  หลังจากนายพลอ่องซานเสียชีวิต(ถูกบุกยิง)รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับสัญญาปางโหลง  และเมื่อครบ ๑๐ ปีชนกลุ่มน้อยต้องการแยกเป็นรัฐอิสระหากแต่รัฐบาลพม่าไม่ยอม  ชนกลุ่มน้อยจึงได้ตั้งกองกำลังติดอาวุธทำการสู้รบกับรัฐบาลพม่า แต่จากภายใต้สภาพความขาดแคลนฝิ่นและยาเสพติดจึงได้กลายเป็นปัจจัยการสู้รบตลอดช่วงที่ผ่านมา และอาจเป็นผลมาจากการปล่อยนางอ่องซาน ซูจี ให้เข้าสู่สนามการเมืองจนได้รับการเลือกตั้ง ชนกลุ่มน้อยต่างมุ่งเข้าสู่ขบวนการเจรจายุติการสู้รบ เป็นครั้งที่ ๒  ( ครั้งแรกช่วงปี ๓๒ – ๓๓ สมัย พล.อ.ขิ่นยุ้น  เป็น นรม.) ( วารสาร อิระวดี โพสต์ )                                                         

                ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์ : การปล่อยนางอ่องซานซูจีเพื่อแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยตามรธน.ปี๕๑ ของรัฐบาลเมียนมาร์ ประชาคมโลกต่างชื่นชม ชนกลุ่มน้อยต่างมุ่งเข้าสู่การเจรจายุติการสู้รบเป็นครั้งที่ ๒ โดยไม่รั้งรอแม้เคยรับรู้ถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลเมียนมาร์มาแล้วก็ตาม  อาจเป็นอุบายล่อเสือออกจากถ้ำของรัฐบาลเมียนมาร์  การเจรจายุติการสู้รบจึงอาจเป็นเพียงวาทกรรมเพื่อหยุดความเคลื่อนไหวเสมือนพื้นที่ภายในเกิดความสงบ จากความร่วมมือของรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อย  หากแต่ในความเป็นจริงกองทัพเมียนมาร์ ยังคงยึดครองแหล่งทรัพยากรและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในพื้นที่ของนกลุ่มน้อย  เพื่อสร้างความได้เปรียบทางทหาร ทหารพม่ายังคงปะทะกับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยในพื้นที่บ่อยครั้ง     จากเดิมที่เคยประกาศยืดการปราบฝิ่นออกไปจนถึงปี๒๕๖๒  แต่จากสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไป   ผลจากการที่รัฐบาลเมียนมาร์หันไปสนิท/รับความช่วยเหลือจากสหรัฐมากขึ้น    สถานการณ์การสู้รบในรัฐคะฉิ่น ทึ่จีนแอบช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์ให้สู้รบกับรัฐบาลเมียนมาร์    นอกจากนี้จากท่าที่รัฐบาลเมียนมาร์ที่อาจเปลี่ยนไป จีนอาจให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยเพื่อสู้รบกับรัฐบาลเมียนมาร์มากขึ้น  หากเหตุการณ์เป็นดังกล่าวฯ  อาจเป็นอุปสรรคการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ปี ๕๖  เป็นประธานอาเซียนในปี ๕๗  รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๕๘  ซึ่งรัฐบาลเมียนมาร์อาจไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนได้    แผนการเร่งแผนปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๕๖ ของ บก.ทหารสูงสุด   จึงอาจเกิดขึ้นเพื่อต้องการตัดรายได้จากการค้ายาเสพติด ซึ่งนับเป็นปัจจัยการสู้รบที่สำคัญยิ่ง(เพื่อซื้ออาวุธ/ยุทโธปกรณ์/ยุทธปัจจัยทั้งปวง)ทำลายศักยภาพการสู้รบของชนกลุ่มน้อย  รัฐบาลเมียนมาร์จะสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางชนกลุ่มน้อย ได้ต่อไป            

  แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด                                                                                    

            พื้นที่ระวังป้องกัน ภายนอกประเทศ : จากปัญหายาเสพติดที่กำลังรุมเร้าประเทศไทยรอบทิศทางอยู่ในปัจจุบัน หากเรามุ่งป้องกันและแก้ปัญหาภายในเพียงด้านเดียว ยากที่จะประสบผลสำเร็จได้โดยเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดจะต้องทำให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งภายในภายนอกอย่างประสานสอดคล้อง ก็จะสามารถแก้ปัญหายาเสพติดลงได้ในที่สุด การแก้ปัญหายาเสพติดสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็น นรม. ที่ได้ผลเพาระเราใช้มาตรการที่เข้มข้น(  ) เอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งเอาวิธีปฏิบัติเป็นตัวตาม (ยาเสพติดต้องหมด) เห็นความตายเป็นผลที่จะต้องได้รับทันทีรวดเร็ว เป็นการเชือดลิงให้ไก่ดู ขบวนการค้ายาเสพติด ลดลงอย่างรวดเร็วเห็นผลทันที่ มีแต่ผู้คนจะสรรเสริญที่ปัญหายาเสพติดลดลง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด   การใช้กฎหมายที่รุนแรง เช่นกฏหมายยาเสพติดใน มาเลย์เซีย สิงคโปร์ เวียตนาม  ห้วงที่ผ่านมา ที่โดยการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน    ร่วมจัดตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเมียนม่า –   ไทย – ชนกลุ่มน้อย  เพื่อกดดันแหล่งผลิตโดยตรง   นอกจากนี้การเสนอแนะให้ส่วนงานเกี่ยวข้องนำโครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาท  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ “ดอยผ้าห่มปก” อ.แม่อาย จว.ช.ม. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ “ดอยวาวี” อ.แม่สรวย จว.ช.ร.  หลัการ  โดยการจัดการหาพื้นที่ซึ่งอาจเป็นพื้นทีหุบเขาที่มีความเหมาะสม  เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันของชนเผ่า   มีพื้นที่ปลูกพืช;ครอบครัว  พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อาทิเช่นเส้นทาง แหล่งน้ำ ไฟฟ้า สาธารณสุข รวมทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้หมุนเวียน ช่วงรอรายได้หลักจากผลผลิต นอกจากนี้ต้องจัดหาตลาดรองรับผลผลิตที่เหมาะสม  จะสามารถตัดวงจรการพึ่งพารายได้จากยาเสพติดได้ในที่สุด      (จากประสบการณ์การปฏิบัติงานโครงการหมายเลข ๕๑๔  ภารกิจการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ/ทำลายโรงงานผลิตยาเสพติดพื้นที่ตามแนวชายไทย-เมียนมาร์ ชนเผ่าภูเขามีพื้นที่อยู่อาศัยตั้งกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ภาครัฐฯ  ไม่สามารถพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานถนนได้ทั่วถึง  โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นหากขาดเส้นทาง/ขาดตลาดรองรับผลิตผล   โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นจะไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่นการปรามปรามยาเสพติดในประเทศไทยซึ่งต้องใช้เวลาถึง ๓๐ ปี