thanasak12

พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
         ผบ.นสศ.

นโยบายของ ผบ.ทบ.

กองทัพบกมีความต้องการให้ ศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับกำลังพลที่เข้ามาเรียนรู้ประกอบด้วย 

  1. ความรู้ที่เกี่ยวกับหน่วย : ประวัติ ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. ความรู้สำหรับกำลังพลนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ : ความรู้ด้านวิชาการและวิทยาการ รวมทั้งความรู้ในบทบาทหน้าที่ของ ทบ.ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ศุนย์การเรียนรู้ของ ทบ.แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-learning) และ การจัดการความรู้ (KM)