thanasak12

พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
         ผบ.นสศ.

การอบรม KM ของ นสศ.

นสศ.ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดความรู้ เมื่อ 17 ม.ค.56 โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมในการจัดการความรู้ตามที่ ทบ.กำหนด จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 : นสศ.และ รพศ. 2 จัดการความรู้ประเภทแนวทางการปฏิบัติงาน เสนอเรื่องที่จะดำเนินการ 2 เรื่อง คือ นโยบาย ผบ.นสศ.ในอดีต และ แผนแม่บท นสศ.ปี 2555-2559

กลุ่มที่ 2 : พล.รพศ. 1 จัดการความรู้ประเภทบทเรียนจากการปฏิบัติงาน/การรบ ได้เสนอเรื่องดำเนินการจำนวน 2 เรื่อง คือ บทเรียนจากชุดปฏิบัติการรบพิเศษใน จชต. และ บทเรียนจากการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับสหประชาชาติ

กลุ่มที่ 3 : ศสพ. จัดการความรู้ประเภทความรู้ทางทหาร เสนอเรื่องที่จะจัดทำ 2 เรื่อง คือ เทคนิคการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี และ แนวทางการดำรงชีพในป่า