thanasak12

พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
         ผบ.นสศ.

ภารกิจและการจัด กกบ.นสศ.

กกบ.นสศ.เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านการส่งกำลังบำรุง (Logistic and supply) เช่น การก่อสร้าง การจัดซื้อ จัดจ้าง การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ คลัง สป.ต่างๆ ผังการจัด  หน้าที่  การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ กองส่งกำลังบำรุง นสศ. อ่านเพิ่มเติม