thanasak12

พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
         ผบ.นสศ.

About us

เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทบ.  เรื่อง  การจัดการศึกษาแบบ  e-learning  โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ นสศ. ให้เป็นแหล่งความรู้ ในการพัฒนาความรู้ของกำลังพลทั้งนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อถ่ายทอดให้กับกำลังพลเป็นการเรียนรู้ในหลักสูตรและนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้  สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่