ผู้รับผิดชอบโครงการ

- สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา นสศ.     

๑. โครงการบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ

         - คุณวิภาดา             บัวพรหมมาสตร์     เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

          - คุณธัญญรัตน์          พลนาค              เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

          - พ.ท.หญิง วราภรณ์    เกษร                 เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

. โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพฯ

         - คุณวิภาดา             บัวพรหมมาสตร์     เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

         - คุณธัญญรัตน์          พลนาค              เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

         - พ.ท.หญิง วราภรณ์    เกษร                 เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

๓. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอาชีพเสริม / ปลดหนี้สิน

         - คุณ กิตยาลักษณ์      วัฒน์ธนนันท์        เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

         - คุณ วรรณเกษม        โพธิ์วิเชียร           เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

         - คุณ พิลาวรรณ        ปัทมโรจน์           เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

         - คุณ ธนภรณ์           โตเสวก              เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

๔. โครงการศูนย์การเรียนรู้

         - คุณ รัชนีวรรณ        บัวสถิตย์             เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

         - คุณ วิจิตรา            กิตติขจร             เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

         - พ.ต.หญิง ธัญรัศมิ์     โชติศิรพันธุ์           เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

๕ .โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

         - คุณ รัชนีวรรณ       บัวสถิตย์             เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

         - คุณ กฤตยา            จันทร์สว่าง          เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

         - คุณ วิจิตรา            กิตติขจร             เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

         - คุณ จินตนา           ศรีมงคล             เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

๖. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          - คุณ บังอร              มณีโชติ              เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

         - คุณ ธนพรรณ          นาคะนคร           เป็นผู้ช่วยโครงการฯ

        - พ.ต.หญิง จิราภรณ์        รัตนผ่องใส            เป็นผู้ช่วยโครงการฯ