การดำเนินกิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูรายได้ มีดังนี้

       ๑.๑ การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าส่งบริษัทมินิแบอิเล็กทรอนิกส์ จว.ลพบุรี

    ๑.๒ การผลิตและจำหน่ายไข่เค็มดินสอพอง ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศ (ปัจจุบันเป็นสินค้า OTOP ของ จว.ลพบุรี)

        ๑.๓ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าร่ม (ปัจจุบันเป็นสินค้า OTOP ของ จว.ลพบุรี)

       ๑.๔ การผลิตเครื่องหมายปักดิ้นทอง การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ การผลิตเทียนหอม การผลิตดอกไม้ใยบัว การตัดเย็บเสื้อผ้า การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน่อง และการนวกแผนไทย เป็นต้น

       ๑.๕ การประกอบเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับผู้มาใช้บริการเยี่ยมชมกิจการของหน่วย และ/หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของหน่วย เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

๒. กิจกรรมด้านสวัสดิการ

        ๒.๑ การดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในทุกค่าย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ต้องไปปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการอบรมเด็กก่อนวัยเรียนอย่างถูกวิธี รวมทั้งการจัดให้มีสนามเด็กเล่นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพื้นที่บริเวณบ้านพักของกำลังพลอีกด้วย

   ๒.๒ การเปิดบริการร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภคราคาถูก ให้กับกำลังพลและครอบครัว

      ๒.๓ การนำสินค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านไปจำหน่าย ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก และงานต่างๆ ของทางราชการและเอกชน

๓. กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่แม่บ้าน ครอบครัวและเยาวชน

   ๓.๑ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายประกอบดนตรี โดยเปิดให้แม่บ้าน ครอบครัวและเยาวชน ทั้งในหน่วยและนอกหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมในทุกค่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย

     ๓.๒ จัดกิจกรรมการแข่งขัน และอบรมการเล่นกีฬาให้กับสมาชิกแม่บ้านและเยาวชน

      ๓.๓ การเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะเรื่องมาอบรมให้ความรู้เสริมให้กับสมาชิก

      ๓.๔ การตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกแม่บ้าน

๔. กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน

       ๔.๑ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของกำลังพล

       ๔.๒ จัดให้มีการฝึกอบรมเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของกำลังพล

๕. กิจกรรมอื่นๆ

     ๕.๑ จัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์

     ๕.๒ ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

     ๕.๓ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     ๕.๔ ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการของ นสศ.

     ๕.๕ ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาดของ สมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประจำทุกปี