กล่าวทั่วไป

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกคนในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในสิ่งที่แม่บ้านพึงกระทำได้ ซึ่งการดำเนินงานได้กำหนดให้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก และประเทศชาติ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญตามแนวทางของสมาคมแม่บ้านทหารบก คือ “การทำงานด้วยความเต็มใจและมีความรักความสามัคคี”