นโยบายการดำเนินงาน

๑.ดำเนินกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การเดินเทิดพระเกียรติฯ การถวายราชสดุดีในโอกาสต่างๆ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การเข้าร่วม รับ–ส่งเสด็จฯ เป็นต้น

๒. มุ่งเน้นให้มีการทำงานด้วยความเต็มใจ มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

๓. ให้การช่วยเหลือได้สวัสดิการ ยกระดับความเป็นอยู่และเพิ่มพูนรายได้ ให้แก่ครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย โดยส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้เสริมแก่แม่บ้าน ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วยต่างๆในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๔. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่ไปปฏิบัติราชการสนาม ด้วยการเดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญทหารที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งการไปเยี่ยมเยียนบ้านพักคนชรา เด็กกำพร้า และคนพิการ

. ให้การช่วยเหลือข้าราชการ ครอบครัว และประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

๖. ส่งเสริมสุขภาพ และพลานามัย ทั้งร่างกายและจิตใจแก่ครอบครัวกำลังพล โดยสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขภาพพลานามัย โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วย