วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของครอบครัว หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเชิดชูพระบรมราชจักรีวงศ์

๒. เพื่อบำรุงขวัญช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน และครอบครัวที่ไปปฏิบัติราชการสนามชายแดน

๓. เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวทหารชั้นผู้น้อย เช่น ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพเสริมและจัดหาทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ

๔. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง