ประวัติความเป็นมา

 เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖ โดยดำริของคุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ในขณะที่เป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้ให้ คุณประพาฬสิทธิ์ ศิริสัมพันธ์ (ภริยา ผบ.ศสพ. ในขณะนั้นและปัจจุบันท่านเป็นคุณหญิง) เป็นผู้รวบรวมสมาชิกแม่บ้านที่ไม่มีรายได้ เพื่อให้มาทำการผลิตผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ที่โรงงานศรีจุฬาลักษณ์ บริเวณโรงสีข้าว ศูนย์สงครามพิเศษ การดำเนินงานได้แบ่งงานออกเป็นแผนกถักเปีย และแผนกเย็บ เป็นต้น  และจากการกำกับดูแลจาก คุณพเยาว์ เคยอาษา ซึ่งเป็นรองประธานชมรมแม่บ้านศูนย์สงครามพิเศษ ได้รวบรวมสมาชิกแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน โดยได้ส่งสมาชิกบางส่วนไปเรียนและฝึกงานกับ คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ที่กรุงเทพฯ และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เมื่อผลิตเรียบร้อยแล้วได้นำส่งให้สมาชิกแม่บ้านทหารบก จำหน่ายต่อไป เช่น ที่รองจาน รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น

               ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ พลตรีอเนก บุนยถี เป็นผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ได้จัดให้มีสมาชิกพลร่มสัมพันธ์เป็นครั้งแรก ทำให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาฝึกกระโดดหอ และมีการประดับปีก ซึ่ง คุณพเยาว์ เคยอาษา ได้รวบรวมสมาชิกที่ปักดิ้นทองเข้ามาทำงานในชมรม และทำการผลิตปีกดิ้นทองส่งจำหน่ายตามหน่วยงานต่างๆ เรื่อยมา     จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้มีคำสั่งก่อตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จึงโอนความรับผิดชอบ ชมรมแม่บ้านให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษดูแล และได้มีการพัฒนามาตามลำดับ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาหารสงครามพิเศษ” และเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ทำการเปิดที่ทำการสำนักงาน สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อย่างเป็นทางการ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีสำนักงานแม่บ้านและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานงานขอรับการสนับสนุนอาคารจาก อบต.ทะเลชุบศร และ อบจ.ลพบุรี ต่อมาเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เริ่มปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ อาคาร และเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือน กุมพาภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๐ และเปิดทำการ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ล่าสุดมี คุณอภิญญา  เก่งถนอมม้า เป็นประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ