ประชุมหารือโครงการร้านปันกัน

IMG 1232

เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๙ คุณอภิญญา เก่งถนอมม้า ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา นสศ. เป็นประธานการ ประชุม โดยมี สมาชิกแม่บ้านและจนท.กร.ของหน่วยขึ้นตรง นสศ.เข้า ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามแนวทาง ของร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ โดย เรียนเชิญ คุณ ฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ กรรมการผู้จัดการร้านปันกัน มาให้คำแนะนำการดำเนินงาน และ พิจารณาสถานที่ ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการร้านปันกัน

 IMG 1162

 

IMG 1204

 

IMG 1208

IMG 1216